Blog

Адаптивна биорезонансна терапия

Адаптивната биорезонансна терапия е нов уникален вид терапия, използващ собствените органични колебания (осцилации) на пациента.

     Основните принципи на биорезонансната терапия се състоят в следното:  организмът и неговите функциониращи системи се явяват източници на слаби електромагнитни колебания в широк честотен спектър. Честотният спектър на електромагнитните колебания на живия организъм обхваща широк диапазон от много къси до свръхдълги вълни. Тези колебания се наричат физиологични или хармонични осцилации и са присъщи на организма. При внедряване на патогенни фактори или поява на заболяване в организма се образуват нови източници на електромагнитни колебания – т.нар. патологични или дисхармонични, които нарушават физиологичното равновесие, разкъсвайки кибернетичната система за регулация. Организмът заболява в този случай, при който не може да съумее да поддържа динамичното равновесие между физиологичните и патологичните колебания и не е способен да елиминира патологичните колебания до минимално необходимото за тях ниво.

Тежките физически, нервни и психически, екологични и др. натоварвания на човека утежняват тази ситуация и способстват за развитието на патологичните процеси и нарушение на динамичното равновесие. За радост този процес се поддава на биоенергетични корекции. Тъй като свойствените за човека колебания (биосигнали) имат електромагнитна природа, това прави възможно тяхното снемане с помощта на електроди и предаването им до специален прибор. В този прибор те търпят специална обработка (линейна и нелинейна филтрация) и по втори изходящи електроди се връщат към пациента. Електромагнитното поле на пациента веднага реагира на тези терапевтични сигнали и коригираните му вече колебания отново се отправят към приборите. По такъв начин в процеса на лечение пациентът и приборът образуват затворен контур на адаптивна регулация, тъй като обработените колебания отново и отново се връщат към пациента. В резултат биват отслабени или напълно се унищожават патологичните колебания, усилват се физиологичните и постепенно се възстановява физиологичното динамично равновесие в организма (хомеостаза). Терапията се осъществява в режим на непрекъсната биообратна връзка под постоянния диагностичен контрол на методиката на Д-р Райнхард Фол. Благодарение на универсалността на подхода за лечението на различни заболявания и максималната му индивидуализация по отношение на всеки конкретен пациент, кръгът патологии, поддаващи се на лечение с помощта на биорезонансната терапия е необичайно широк.

Уникална технология разработена от Центъра за интелектуални медицински системи “ИМЕДИС“ позволява да се записва нормалния (физиологичен) за дадения пациент и патологичния спектър на електромагнитни колебания върху различни информационни носители (дестилирана вода, хомеопатична таблета, физиологичен разтвор и т.н.), които се използват за вътрешен прием във времето между процедурите на адаптивната биорезонансна терапия. В момента над 10 хиляди лекари-специалисти използват в своята практика метода на адаптивната биорезонансна терапия, от която получават помощ милиони пациенти. Само в Германия с настъпването на новия век бяха разкрити над 100 специализирани центъра за биорезонансна терапия. Следващите схеми илюстрират нейния ефект при някои по-значими съвременни заболявания според опита на немските колеги.

30.05.2017 новини
About Alex Tashev